จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด

1

ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Province Stadium) ตำบล วัดชลอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม”โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)”

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค เนื่องจากคนรุ่นใหม่นับเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้โดยเริ่มจากการสมาชิกในครอบครัวสังคม และเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไรัสโตรคต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here