จ.ฉะเชิงเทรา Kick off รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “ทางม้าลาย” สร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน

4

ที่ถนนเทพคุณากร  บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร  นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย Kick off รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “ทางม้าลาย” จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการข้ามถนนทางม้าลาย ให้แก่ผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดกิจกรรม ตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  ในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ขับขี่ ให้มีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสูญเสีย  ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีเป้าหมายที่จะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนให้ลดลง

โดยเฉพาะจากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนคน  เดินข้ามถนน  ซึ่งเมื่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับรู้และมีความเข้าใจในการ  ใช้ทางข้ามทางม้าลายอย่างถูกต้อง จะสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้ และนำไปสู่เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย  ที่มุ่งเน้นลดการสูญเสีย และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยกำหนดให้มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2570

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here