จ.ฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดสรรเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

9

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายบดินทร์ อุดล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) “East Water” ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดสรรเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองร่างบันทึกข้อตกลงและร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

สืบเนื่องจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) ”East Water” ได้เสนอบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการงบประมาณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองร่างบันทึกข้อตกลงฯ และคณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อตกลงนี้ มีสาระสำคัญคือบริษัท “East Water” จะจัดสรรงบประมาณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Coroprate Social Responsibility : CSR) ในอัตรา 10 สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากเงินทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา เฉพาะที่แม่น้ำไหลผ่านแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้แล้วจังหวัดจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการ แล้วดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์ร่วมในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า แม่น้ำบางปะกง  เป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราและเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวฉะเชิงเทรา มีผู้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายและได้ใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here