จ.ฉะเชิงเทรา มอบรางวัล Chachoengsao Labour Management Excellence Award 2022

1

ที่ห้องประชุมKCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Chachoengsao Labour Management Excellence  Award 2022  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู่เข้ารับรางวัล โดยมี นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ  ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราจัดขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ประกอบด้วยรางวัลต่าง ๆ จำนวน 9 ประเภท  รวมจำนวน 182 แห่ง 

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 38 รางวัล ระดับประเทศ จำนวน 38รางวัล ระดับจังหวัด จำนวน 1รางวัล  สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001- 2563  ระดับพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง  สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 19 แห่ง

  สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ประจำปีพ.ศ. 255 จำนวน 19 แห่ง สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 23 แห่ง  สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 แห่ง  รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ จำนวน22 รางวัล รางวัสสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จำนวน 15 รางวัล และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับดีเด่น จำนวน25 รางวัล และระดับชมเชย จำนวน 5 รางวัล

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here