จ.ฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วยองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

17

นายวรนัฐ  ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนาง อาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาพัฒนาชุมชน นางสาวเสาวนืย์ มีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมน และนางเบญวลี  ทิวารี นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุน เตรียมการประกวดผลงานเครือข่ายองคค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวอรุณลักขณ์  โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนางสาวกุสุมา ปัญญี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบางพระ ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การขับเคลื่อน OTOP รัฐบาลได้ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ให้มีส่วนสนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชนขับเคลื่อน OTOP สู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืนในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ หรือ Knowledge – Based OTOP : KBO โดยกรมการพัฒนาชุมชน เริ่มดำเนินการโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge -Based OTOP) เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนให้มีเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – Based OTOP : KBO จำนวน 75 เครือข่าย จัดทำทะเบียนเครือข่ายองค์ความรู้ KBO สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชน มีการเรียนรู้จากเครือข่าย KBO จังหวัด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา หลักสำคัญ คือการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นและชุมชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

 ภายใต้การสนับสนุน ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านเทคนิคการผลิตที่เกี่ยว ข้อง มีการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความโดดเด่น มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมที่จะจำ หน่ายทั้งในตลาดภายในและตลาด ต่างประเทศได้  ที่สำคัญผลิตภัณฑ์นั้นยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย KBO จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ เพื่อไปสนับสนุนความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิต OTOP   ในปี 2564  คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้พิจารณาคัดเลือก กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรมเป็นตัว แทนเข้าร่วมประกวดผลงาน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here