จ.ฉะเชิงเทราร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

14

ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  ณ  ห้องประชุมราชบพิธ  ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์  โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวนำการประชุม การชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานนำประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนในเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร  /  กรมการปกครอง  / กรมที่ดิน  /  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  /  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  / กรมโยธาธิการและผังเมือง /  กรมการพัฒนาชุมชน  /การไฟฟ้านครหลวง  /  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  / การประปานครหลวง  / การประปาส่วนภูมิภาค  /  องค์การจัดการน้ำเสีย  และองค์การตลาด

โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  สรุปการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  พร้อมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ   จากนั้น นายทรงศักดิ์  ทองศรี   นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานสำคัญของจังหวัด ในประเด็น  1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  2.การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่  3.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 4.การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here