จ.ฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

3

 ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด)  ครั้งที่ 1/2565  พร้อมด้วยส่วนราชการ  ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือและ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชนในระดับจังหวัดให้มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิต การค้าการลงทุน และการจ้างงานในจังหวัดร่วมกับภาครัฐและท้องถิ่น

   โดยมีเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ประกอบด้วย  โครงการศึกษาสำรวจออกแบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำคลองสียัด (สูบน้ำคืนถิ่น)  / โครงการยกระดับน้ำประปาเพื่อนไปสู่ประปาน้ำดื่มได้ / การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสายน้ำ และการติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

   โอกาสนี้ที่ประชุมแจ้ง รายชื่อประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค  5 ภาคและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด หอการค้าไทย วาระปี 2564 – 2565   ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้แก่  นายปรัชญา  สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย / นายวิรัตน์  ศิริสกุลงาม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย และ นายสุนทร  ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

    สำหรับในการประชุมวันนี้มีประเด็นสำคัญๆ ประกอบด้วย  การพัฒนาด้านการศึกษาทุกช่วงวัยให้เกิดประสิทธิภาพ / การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  / การพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  / การลดหย่อนภาษี 2 เท่า แก่ผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรการ 35  /  ขอให้ภาครัฐมีหน่วยงานกลางในการเป็นศูนย์ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก รองรับการเป็นเมือง Smart City  /  ผลักดันโครงการศึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชื่อมต่อจาก ตำบลบางทราย ตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี ผ่าน ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง ต่อเชื่อมถึงอำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  และ  ผลักดันการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณสถานีเปร็ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ฯลฯ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here