จ.ฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

9

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2564  โดยนางอุทัย  พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการฯ กล่าวว่า กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยขอให้จังหวัดพิจารณาหรือบุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่สมควรได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดละไม่เกิน 2 รายใน 10 ประเภท ตามระเบียบที่กรมการศาสนากำหนดไว้ 

  ทั้งนี้  จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 ประเภท 4 รายได้แก่  ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์จำนวน 1 ราย ได้แก่  ร้อยตรีทวีป วงค์รัตน์ ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าสำนักวัดโสธร และประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน จำนวน 3 รายได้แก่  เจ้าอธิการสมชาย พุทฺธสโร  ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  / พระครูเวฬุธรรมสถิต ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบึงน้ำรักษ์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ดําเจริญศุข ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และ/ นางสาวกัญญภัสสร์ มหาศักย์ศิริ ตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอผลงานของผู้สมควรได้รับการคัดเลือก จำนวน 2  ราย ได้แก่ ร้อยตรีทวีป วงค์รัตน์  ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าสำนักวัดโสธร และเจ้าอธิการสมชาย พุทฺธสโร  ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ  ต่อกรมการศาสนา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพิจารณาต่อไป

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here