จ.ฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ

5

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฯ  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 66 /2564 โดยมีนายอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

การประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญๆ ประกอบด้วย กอ.รมน จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินการตรวจประเมินและปราบปรามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ   / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  ในโรงงาน /  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ และอำเภอท่าตะเกียบ  นำเสนอผลการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งต้นแบบตำบลคลองตะเกรา

  นอกจากนี้ อำเภอพนมสารคาม ขอพิจารณาปิดโรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย (CI) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.วัดเขาเจริญหมู่ 10 ตำบลเขาหินซ้อนจำนวน 40 เตียง และ2.วัดบึงกระจับ หมู่ 10 ตำบลหนองแหน จำนวน 44 เตียง เพื่อคืนพื้นที่ให้ทางวัดใช้ในกิจการ  โดยที่ประชุมเห็นชอบ และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยผู้จัดงานประเพณีประจำปี สักการะองค์เจ้าพ่อ/เจ้าแม่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ขออนุญาตจัดกิจกรรมประเพณีประจำปี ระหว่างวันที่ 16 – 21 ต.ค. 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงาน และให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุถมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับมูลนิธิวรรณเกษตรเพื่อสังคม (พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม) มอบยาฟ้าทะลายโจรจำนวน 5,000 เม็ด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำ การสร้างการรับรู้สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยในการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ การค้นหาผู้ติดเชื้อฯ ต้องตรวจให้มากและเจอเร็ว ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ การใช้ชุดตรวจATK การที่นำคนที่ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ได้รวดเร็วจะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตน้อยลง หายป่วยไว และไม่เกิดการแพร่ระบาด และสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องมีการกักตัวจนครบกำหนดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบหรือให้ความช่วยเหลือตามสิทธิของรัฐบาลอย่างเป็นธรรม และหากการเยียวยาที่ได้ยังคงไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆหรือภาคเอกชนเข้ามาให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม ขณะนี้ มีโครงการหอการค้าปันสุข พรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงผู้ใจบุญ มีการลงไปเยี่ยม Community Isolation เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ยากไร้หรือผู้ประสบภัย  สำหรับการเยียวยา เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีการเข้ามาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายให้ทั่วถึง ซึ่งเป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อน “ทีมตำบลเข็มแข็ง” แต่ถ้ายังพบช่องว่างหรือเข้าไม่ถึงก็ยังมี Call Center แปดริ้วไม่ทิ้งกัน  โทร 038-512222 และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่คอยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here