จุรินทร์ – นิพนธ์ แจกพร้อมคืนโฉนดที่ดิน และติดตามความคืบหน้านโยบายประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน

10

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ สำนักสงฆ์ตะเคียนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

โดยกรมที่ดิน มีภารกิจที่สำคัญในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-สตูล-ตรัง ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน สำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป้าหมายงานจำนวน 1,742 แปลง/ปี  และโฉนดที่ดินที่จะมอบให้เจ้าของที่ดินในวันนี้เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  จำนวน 106 ราย จำนวนโฉนดที่ดิน 145 แปลง   

 นายนิพนธ์ กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ และการถือครองที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และสามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโฉนดที่ดินในวันนี้ เพราะถือว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญมาก สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้นและมีราคาสูง

จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน รักษาโฉนดที่ดินไว้ให้ดี สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน และที่ดินของท่านสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ขณะนี้กรมที่ดินได้เปิดระบบการรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน หรือมีหลักฐาน น.ส.3, น.ส.3 ก แจ้งข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Smart Land “บอกดิน 3” โดยกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ได้รับตรวจสอบเบื้องต้น ไปใช้สำหรับการจัดทำแผนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุด

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here