จิตอาสา จสระแก้วร่วมทำความสะอาด ศาสนสถาน

9

ที่ วัดนครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัดนครธรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนา ให้พสกนิกรมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สำหรับโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ พระองค์ทรงพระราชทานให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษาพัฒนา แหล่งน้ำลำคลอง ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่า.

 ขอบคุณปชส.สก.  นายยุทธนาพึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here