จัดพิธีมอบคูปองการศึกษาแก่นักเรียนพิการ (สระแก้ว)

11

ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบคูปองการศึกษาในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการ นักเรียนพิการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อจัดระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลงถึงเด็กพิการ นักเรียนพิการ ตามระบบคูปองการศึกษาและระบบของ EP อย่างถูกต้องรวดเร็ว

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้คนพิการได้สิทธิทางการศึกษา ในรูปแบบคูปองการศึกษา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เป็นจำนวนเงิน เกือบ 2 ล้าน 7 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน  1328 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฯ ในรูปแบบคูปองการศึกษา รายละไม่เกิน 2,000 บาท           

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับคูปองการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาครูผู้สอน และตัวแทนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว และครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 200 คน

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here