จัดประชุมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดลำปาง

5

ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2563

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  โดยในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบแนวคิด (AFP) Area : Funtion : Participation เพื่อบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน และที่ประชุมคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการดังกล่าว

โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายด้านอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน มาตรการที่ 3 การป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

โดยการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยการทำแนวกันไฟและดูแลแนวกันไฟของชุมชน หรือจัดชุดอาสาสมัครชุมชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมหรือเวทีเสวนาผ่านกลุ่มมวลชนหรือเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มาตรการที่ 5 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับในห้วงปี 2563 ที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 692 จุด ซึ่งพบมากในบริเวณท้องที่อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอเมืองลำปาง และแจ้ห่ม ตามลำดับโดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณดอยพระบาท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะหมอกควันปกคลุมพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน

การถอดบทเรียนในวันนี้ เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงาน เป็นการทบทวนกิจกรรม ภารกิจ หน้าที่ รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย ซึ่งจักได้นำมาแก้ไข หนุนเสริมให้การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ในปี 2564 จะได้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here