จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้ และพัฒนาศาสนสถาน (นครนายก)

3

นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา นำจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ชาวอำเภอบ้านนาทำความสะอาด บริเวณ วัดทางกระบือ  ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โครงการจิตอาสา พระราชทานเป็นพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดี มีความสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้งานราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ต่างๆ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอาทิ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร และปัญหาอื่นๆ   โครงการจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดวัดทางกระบือ ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ นี่บำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เจ้าของสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี ไปยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณ สืบต่อไป

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here