จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการส่งเสริมสตรีและวันแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566กิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน

3
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสตรีและวันแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน น้อมนำบทบาทตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งหวังให้สตรีสามารถนำเอาศักยภาพ ที่ตนมีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักในการพัฒนาสตรี การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหา สังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป อีกทั้งส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีใน การพัฒนาชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี สร้างเครือข่ายงานในพื้นที่สามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้สตรีตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เคารพและศรัทธาต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและสังคม

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น ได้แก่ ๑. นางอำพร เดชะอุ่น ชุมชนป๊อกปางล้อ ๒. นางพุธสอน ธุวตระกูลวงศ์ ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์ ๓. นางสาวกัลยาณี จันทรบุตร ชุมชนป๊อกตะวันออก ๔. นางสาวชนเขต บุญญพันธ์ ชุมชนป๊อกหนองจองคำ ๕. นางสุจิตตา ไชยมุง ชุมชนป๊อกกาศเก่า ๖. นางเครือวัลย์ ใจน้อย ชุมชนป๊อกกลางเวียง พิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น ได้แก่ ๑. นางธรรมนูญ สวัสดิ์ชัย ๒. นางลำดวน พิบูลย์อาลักษณ์ ๓. นางฉวีวรรณ ปินตาเรียน ๔. นางรำพึง เชาวเลขร ๕. นางพรทิพย์ จินะการ ๖. นาง ามา พรนิมิตร และ ๗. นางเทแหมะ ไม่มีชื่อสกุล กิจกรรมการมอบพวงมาลัยดอกมะลิพร้อมทั้งกราบเท้าแม่ กิจกรรมการแสดงของกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนต่างๆ และการรับฟังบรรยายหัวข้อ การพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here