จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

4

นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เพื่อทำให้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตลอดไป มีผู้เข้ารับการอบรมจาก อปท.ทุกแห่งของจังหวัดลพบุรี จำนวน 132 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดลพบุรีจะไม่พบการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในคนมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว แต่หน่วยงานภาคีเครือข่ายของจังหวัดลพบุรี ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ”ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการควบคุมประชากรสุนัขและแมว”โดย สัตวแพทย์หญิงพัชนี เกษแม่นกิจ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี, การบรรยายหัวข้อ”วัคซีนและการควบคุมคุณภาพของวัคซีน(cold chain)”โดยสัตวแพทย์หญิงบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี,การบรรยายหัวข้อ”ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในคน”โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจับบังคับสัตว์ โดยสัตวแพทย์หญิงพัชนี เกษแม่นกิจ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปสุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรีและสัตวแพทย์หญิงบุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here