จังหวัดยะลา เปิดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9

ที่ห้องกังสดาล โรงแรมยะลา แกรนด์ พาเลซ เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา “ยะลาเสมอภาค Yala Equity” (ยะลา อี ควิ ตี้) ตามที่จังหวัดยะลาได้รับการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เป็น 1 ใน 20 จังหวัดจากทั่วประเทศ ให้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา

โดยมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดยะลา มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ และมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมาร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมการสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหาร/สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา, คณะกรรมการ CMS และผู้จัดการรายกรณีโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ฯ จังหวัดยะลา, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ครู/อาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ, เด็ก/เยาวชนในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ฯ จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวมประมาณ 300 คนเข้าร่วม

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563 ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอรามัน อำเภอยะหา และอำเภอบันนังสตา และระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 14 ตุลาคม 2564 ดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา และอำเภอเมืองยะลา ซึ่งจากการดำเนินโครงการทั้ง 2 ระยะที่ผ่านมา สามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยได้มากกว่า 4,400 คน ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาได้มากกว่า 2,800 คน มีฐานข้อมูลของเด็ก/เยาวชนที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ เกิดกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็ง มีข้อค้นพบที่สำคัญที่สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่

และมีการจัดตั้งสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นกลไกที่จะทำหน้าที่ดำเนินการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อเนื่องจากโครงการฯ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การบูรณาการความร่วมมือ ข้อมูล หรือทรัพยากรระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษายังไม่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม การแสดงนิทรรศการ Best Practice การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดยะลา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในประเด็น “วิกฤติทางการศึกษา กับ ทางเลือก ทางรอด ของเด็กยะลา” กิจกรรมการเปิดตัวกองทุนเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดยะลา กิจกรรมการระดมทุน และกิจกรรมเปิดตัวสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา กลไกขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลาต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here