จังหวัดพังงา KicK OFF โครงการ “คลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข”

4

นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ “คลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข” ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ด้วยสถานการณ์ ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

และจังหวัดพังงาเล็งเห็นความสำคัญและรับทราบนโยบาย พร้อมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับครัวเรือนและชุมชน ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ ในวันนี้มีกิจกรรม KicK OFF โครงการ “คลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข” พร้อมกันทุกอำเภอ ณ ศาลาประชาคมของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพังา โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายทั้งสิ้น ๔๖ หมู่บ้าน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here