จังหวัดพังงา Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว

0

 ที่จุดฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงา อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน Kick off  ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว โดยมีนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายรับการฉีดวัคซีนจำนวน 1,250 คน

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันมีประชาชนชาวพังงา ได้รับวัคซีนคิดเป็นร้อยละ 71.05 ในกลุ่มผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 80.48 กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ร้อยละ 97.28 และกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 86.52 สำหรับนักเรียน อายุ 12-17 ปี ขึ้นไป ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ เข็ม 1 ร้อยละ 95.39 และกำลังทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 46/2564 วันที่ 28 ตุลาคม  2564  ให้ขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งในจังหวัดพังงามีจำนวนทั้งหมด 23,834 คน โดยให้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจาก จังหวัดพังงา มีแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  และมีรายงานการป่วยด้วยโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยในระบบสุขภาพของชาวจังหวัดพังงา ให้พร้อมเปิดจังหวัด เพื่อรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนในแรงงงานต่างด้าว ณ โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจังหวัดพังงา ทั้งนี้ โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง จะได้ทำการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ต่อไป

ภาพ-ข่าว เกส จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here