จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

3

นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ.จังหวัดพะเยา  เปิด ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัย” 

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมเปิดกิจกรรม  ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย 100  เปอร์เซ็นต์  ซึ่ง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  จังหวัดพะเยา  โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ตามที่  รัฐบาล ให้ความสำคัญและเน้นย้ำ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อาทิ การเสริมสร้าง ความรับรู้เข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การปรับปรุงเครื่องหมาย จราจรให้มีความชัดเจน การเข้มงวดกวดขันปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวม หมวกนิรภัย 100 % ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และให้รณรงค์ อย่างต่อเนื่อง โดยให้กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่  ให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย  100  % พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และย้ำเตือนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ไปตามถนนสายต่างๆเพื่อเป็นการณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here