จังหวัดปทุมธานี เปิดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง”

2

ที่ หอประชุมอินทนิล ฮอลล์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง” (ปทุมธรรมทูบีฯ ปีที่ 8) ประจำปี พ.ศ.2565และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายภุชงค์  ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี    ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ใช้กระบวนการสร้างความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึก ของเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดี ให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด”

จังหวัดปทุมธานี ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2546        ด้วยสำนึก ในนพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยเยาวชนชาวไทยให้ห่างไกลยาเสพติด    โดยมีการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโยบายโดย     ผู้ว่าราชการจังหวัด ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ากับภารกิจที่ทุกหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน บูรณาการแผนงาน งบประมาณจากทุกภาคส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 หลักยุทธศาสตร์ของโครงการ

สำหรับการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ปทุมธรรมทูบี” สืบเนื่องจากพลังแห่งความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ที่ได้แสดงพลังในการเป็นชมรมต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนชมรมน้องใหม่ ให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งพลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี จาก ๗ กระทรวงหลักในส่วนภูมิภาค ตกลงร่วมมือกัน ลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ ในการพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำจังหวัดปทุมธานี

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here