จังหวัดปทุมธานี ประกอบพิธีมอบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

7

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้า และผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 15 กลุ่ม เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประกอบพิธีฯ

ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น  ประกอบด้วย ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก ประเภทที่ ๒ ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ประเภทที่ ๓ ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และผ้าบาติกลายพระราชทาน ลายที่ ๓ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล และพระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยทุกคน

ในการนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดปทุมธานี  และขอน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here