จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

1

ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน โดยมีนายมะสุขรี ซีเดะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา เข้าร่วมครั้งนี้

กิจกรรมเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เนื่องด้วยโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากำหนดจัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ปลูกฝังให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึกเกิดความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแรงกายและแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการเราทำดีเพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน โดยร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อแสดงออกถึงความจงรักกักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.ปลูกฝั่งให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึก เกิดความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแรงกายแรใจและสติปัญญาการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน 3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสมัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆโรงเรียนผู้ร่วมกิจกรรมกรรมการสถานศึกษา และคณะครูจำนวน 70 คน นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน มวลชนจิตอาสาในพื้นที่ อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 100 คน และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในกรจัดกิกรรมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48

สำหรับเปิดกิจกรรม”เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน” ในความเป็นมาของกิจกรรมเนื่องภาวะปัจจุบันใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุขต่างๆ และการกระทำอันรุนแรง จากผู้ไม่หวังดี จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความขัดแย้งทางการเมือง ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งเป็นการบั่นทอน ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วทั้งประเทศ ทำให้เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสในการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตน ขาดการรวมตัวสร้างพลังกลุ่ม ไม่เข้าถึงข้อมูล และไม่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here