จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565

10

 ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณของคณะลูกเสือ–เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคณะลูกเสือนานาชาติ อันเป็นแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกประการ

โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยดี มีจิตสำนึกดี มีความสามัคคี มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ กิจการลูกเสือจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวม

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here