จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และเปิดโครงการรวมพลังสตรี สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

4

ที่โรงแรมทีวินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้แทนกลุ่มทอผ้า 9 กลุ่มของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการเริ่มต้น ต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

จากนั้น นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรี สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ร่วมด้วย นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำสตรี และสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 200 คน จาก 11 อำเภอ โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสตรี และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดฉะเชิงเทราและตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญ ถึงบทบาทและสถานภาพของสตรี ในสังคมปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้สตรีได้รับความเป็นธรรม และความเท่าเทียม มีโอกาสในการเข้าถึงหรือรับประโยชน์จากการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพในวิถีชีวิตแบบภาวะปกติใหม่ (New Normal) อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทยโดยช่วยกันส่งเสริมการสวมใส่ผ้าประจำถิ่น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้สตรีที่ได้ทุ่มเทเพื่อพัฒนาสิทธิ บทบาทของสตรี และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here