จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

2

 ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566- 2570 (ฉบับทบทวน) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อชี้แจงแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ระดมความคิดเห็นและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด มีคุณภาพและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีเอกภาพ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี ให้เป็น “เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีและเติบโตอย่างชาญฉลาด มีเศรษฐกิจมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วน รองรับ EEC”  โดยเป้าหมายในการพัฒนา ในระยะ 5 ปีนี้ (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนดให้เป็น “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ smart city และ EEC” จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้นำข้อมูลปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนจัดทำเป็นแผนแม่บทขับเคลื่อนงานในพื้นที่ จาก D-CAST สู่ P-CAST 3 ด้าน

ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผน สามารถแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ให้กับประชาชน และขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้จัดประชุมขึ้นในวันนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายกา ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมจำนวน   200 คน

และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ 1, สำนักแผนภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) รวมถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อภิปรายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here