จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance

7

นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายอำเภอ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย  รวมไทยต้านโกง  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน  ผ่านระบบ Hybrid Event  ณ สำนัก ป.ป.ช.ส่วนกลาง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ทางองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง   พร้อมกับส่วนกลาง

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของภาคีทุกภาคส่วน ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต สิ่งสำคัญในการป้องกันการทุจริตได้อย่างยั่งยืน คือ การปลูกฝังเยาวชนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของตนเอง และประเทศชาติ ด้วยการไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here