จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก รณรงค์จัดการผักตบชวาเพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก

6

 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก  โดยมีนายสาคร เหมือนตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยนายอาทิต ศุขเกษม  ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน  นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  นางนุชนารถ ยุววรรณ  ปลัดอบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

  สืบเนื่องเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สถานีสูบน้ำท่าถั่ว ตำบลบ้านโพธิ์อำเภอบ้านโพธิ์ ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ “ โครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก ” เป็นการรณรงค์จัดการวัสดุเหลือใช้ (ผักตบชวา) เพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินให้แพร่หลาย เป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาการขยายพันธุ์ของผักตบชวา ซึ่งมีผลกระทบให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นการแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมี  สารเคมี  เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้น  เกษตรกรสามารถนำไปผลิตใช้เองในไร่นา  ตลอดจนการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหารจากการลดไม่ใช้สารเคมีซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป  โดยในวันนี้ ปุ๋ยหมักที่ผลิตจำนวน 50,000 ตัน มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสนับสนุนให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ต่อไป

 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสายหลักและมีลำคลองต่างๆ ไหลผ่านพื้นที่ทำการเกษตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและปริมาณของน้ำในลำคลองและแม่น้ำ ปัญหาหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปคือการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา  ซึ่งผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบหลายประการ อาทิเช่น กีดขวางการจราจรไปมาของเกษตรกรที่ใช้เรือโดยสารและเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำในฤดูฝน น้ำเน่าเสียเกิดทัศนียภาพที่เสื่อมโทรม พื้นที่การกักเก็บน้ำลดลงทำให้ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เป็นต้น    การจัดงานโครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก ในวันนี้  พี่น้องเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่พึ่งสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here