จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

9

ที่วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เ เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามถวายพระพร  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานท้องที่ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการฯ

 ภายในงานมีการจัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้จัดทำ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี โดยมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยมีลักษณะการทำงานบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่  ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อจัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา  การสาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่ ในวันนี้เปิดให้บริการคลินิกเกษตร ได้แก่คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกทั่วไป โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางพระและตำบลใกล้เคียงของอำเภอเมืองฉะชิงเทรา เข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here