จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9

ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กองพลทหารราบที่ 11   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี  นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชาร ทหารตำรวจ  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

  นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ให้มีโอกาส ได้รับการพัฒนาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อปี 2536 และพระราชทาน พระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในส่วนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และนำเงินเข้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อไป 

   ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเงินในบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งสิ้น 3,975,495.31 บาท  ซึ่งวันนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนให้เด็กยากจนและด้อยโอกาสในครัวเรือนยากจน จำนวน 98 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 294,000 บาทโดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้   มอบทุนสงเคราะห์เด็กยากจนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 74 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 222,000 บาท   /มอบทุนอุปการะเด็กของกรมการพัฒนาชุมชน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 24 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา สมทบเพิ่มให้ทุนอุปการะเด็กของกรมฯ อีกทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นทุนละ 3,000 บาท จำนวน 24 ทุน เป็นเงิน 72,000 บาท และการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท รวมทั้งสิ้น 310,916 บาท

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here