คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเกษตรกรร่วมงานจำนวนมาก (อุทัยธานี)

1

ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โดยนายชนม์สวัสดิ์  ทองโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดอุทัยธานี  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา การผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ  หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพื้นฟู เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกในเชิงรุก  ทีมีปัญหาให้ได้รับบริการทางเกษตร เช่นวิเคราะห์ดิน การวิฉัยโรคพืช โรคสัตว์  โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่านทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย       

ภายในงานจัดให้มีการลงนามถวายพระพร  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จำนวน 17 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี  คลินิกฏหมาย  คลินิกหม่อนไหม  คลินิกยางพารา  คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร  คลินิกศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง  คลินิกสภาเกษตรกร คลินิกเกษตรและสหกรณ์ และคลินิกสาธารณ์สุข  พร้อมกับมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเช่นการประกวด มะนาวแป้นพิจิตร  ข้าวโพดหวาน ประกวดกระเช้าผัก –ผลไม้  การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ พร้อมกับได้มีการแจกปุ๋ยทางดิน ผักบุ่ง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ข้าวไรซ์เบอรี่ให้กับเกษตรกรที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here