คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้าเกินครึ่งแต่ต้องเร่งก่อนสิ้นโครงการ

1

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการแถลงความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงการคลัง หอการค้า และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ การจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานคณะทำงานเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี 

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดคือ “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ มอบนโยบายในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน “เมืองน่าอยู่”  ภายใต้ Mae Hong Son C-5 และ แม่ฮ่องสอน เมือง 4 อ. ไว้ดังนี้  Country วิถีชนบทที่น่าสัมผัส เงียบสงบและเรียบง่าย  Culture อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้อยู่ร่วมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  Craft คงความงดงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน Coffee กาแฟออร์แกนิคที่ปลูกจากความใส่ใจของเกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cave ถ้ำงดงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนของ แม่ฮ่องสอน เมือง 4 อ. ได้แก่ อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี และอารมดี

 นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจ เปิดโอกาสการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อน (Wellness & Leisure Torism) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต โดยมีแนวทางร่วมกับภาคเอกชน เพื่อแสดงความพร้อมในการรองรับ ดังนี้

– ความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม – ความมั่นคงทางอาหาร – ความมั่นคงด้านพลังงาน – ความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัย จากนั้นที่ประชุมได้แถลงผลการดำเนินงานการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน มีประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนสนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2565  ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนทั้งจังหวัด จำนวน 25 แห่งได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ 7 อำเภอ, สำนักงานคลังจังหวัด, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จำนวน 44,850 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.18 จาก 87,642 ราย  โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดซึ่งหลังจากนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ร่วมลงทะเบียนเพื่อรับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวต่อไป

ภาพ-ข่าว  วิรัตน์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here