คณะที่ปรึกษารมช.สาธารณสุขตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา(สุพรรณบุรี)

5

ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับนายแพทย์ ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยมีนายไพฑูรย์  วงค์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ นายแพทย์ ศุภฤทธิ์  เฮงคราวิทย์ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต กล่าวว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยจัดสร้างขึ้นจังหวัดละ 1 แห่ง และมีบางจังหวัดได้สร้างขึ้น 2 แห่ง (สุพรรณบุรีมี 2 แห่ง) รวมจำนวน 82 แห่งทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติๆ สถานีอนามัยที่ได้รับพระทานนาม 10 แห่ง และสถานีอนามัยพระราชทาน 1 แห่งรวมทั้งสิ้น 93 แห่ง ให้มีความสง่างาม สมพระเกียรติ มีความเป็นเลิศทั้งในด้านบริหาร บริการ และวิชาการ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นแบบอย่างและเป็นแม่ข่ายแก่สถานีอนามัยทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียงได้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำสุขภาพ สง่างาม สมพระเกียรติ” มุ่งเน้นบริการใน 5 ด้าน คือ 1.เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 3.พัฒนางานผู้สูงอายุและผู้พิการและงานการแพทย์แผนไทย 4.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนและภาคีเครือข่าย และ 5.ส่งเสริมงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ ปัจจุบันอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบ่อสุพรรณ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 6 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 คน และจ้างเหมาบริการ 1 คน มีนายศักดิ์ชัย บุญมาก เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยฯ

ทีมข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here