คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี 2566 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

0

 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์  ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โดยมี นายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางดวงพร วัฒนเรืองโกวิท ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพังงา  นางสุนัฏฐา เพียรทอง สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า น.พ.สงกรานต์ จันทร์มุนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า นายอติเทพ จินดา สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพังงา ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และร่วมหาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สามารถดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นางสุมาลี เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดพังงา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติฯ บางม่วง และรับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บางม่วง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม และเป็นแม่ข่าย แก่สถานีอนามัยอื่นๆ ต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here