คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการยืมอนาคต เพื่อสร้างอนาคต(สุพรรณบุรี)

8

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท ร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563 (ขั้นตอนที่ 2) ในการลงพื้นที่ตรวจประเมิน “โครงการยืมอนาคต เพื่อสร้างอนาคต” บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง โดยมีนายไพฑูรย์  วงค์วีรกูล อำเภอสองพี่น้อง นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายยก อบต.บ่อสุพรรณ นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ ผู้นำท้องถิ่นร่วมงาน

นายอำพล  จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ กล่าวว่าจากการสำรวจเก็บข้อมูลชุมชนในหมู่บ้านปรากฏว่าปัญหาต่างๆของชุมชนมีมากมายและได้จัดไว้ในแผนชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในแผนชุมชนคือปัญหาความยากจน ราษฎรไม่มีที่ทำกินทางคณะกรรมการบ้านดอนศาลเจ้า เห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาให้ราษฎรปราศจากความยากจนต้องมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเสียก่อนและเป็นโอกาสดีที่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ได้ส่งเสริมชุมชนปลูกผักเกษตรอินทรีย์ในราคาประกัน ทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมมากขึ้น และรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับราษฎรในการขยายปลูกผักอินทรีย์เพิ่มขึ้นและรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำการเกษตร ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีสำหรับคนจนผู้ด้อยโอกาส หันมาปลูกผักอินทรีย์ แต่เนื่องมาจากคนจนเหล่านี้ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนยากจนสมาชิกที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้มีที่ดินเป็นของตนเองและส่งเสริมผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ จัดหาซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้กับสมาชิกผ่อนส่ง ให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ผ่อนส่งชำระที่ดิน รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรนำส่งขายให้ทาง มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) หรือตลาดอื่นๆ ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพทางเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมให้ร่วมกันผลิต ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองตามความสามารถ เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมและมีกิจกรรมร่วมกัน ต้องมีใจรักในการทำเกษตรอินทรีย์ และทำเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ห้ามไม่ให้นำสารเคมีมาใช้อย่างเด็ดขาด เป็นบุคคลในตำบลบ่อสุพรรณ หรือบุคคลที่คณะกรรมการสหกรณ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนศาลเจ้า จำกัดเห็นสมควรให้ช่วยเหลือ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท ร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563 (ขั้นตอนที่ 2) ในการลงพื้นที่ตรวจประเมิน “โครงการยืมอนาคต เพื่อสร้างอนาคต” ณ บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมข่าว/สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here