คกก.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประชุมเตรียม การจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ

11

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียม การจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือครั้งที่ 2 “พลเมืองตื่นรู้ สู่ชุมชน เข้มแข็ง โดยมี ยศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวินประธานคณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 เป็นประธานรายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมสร้างพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือ โดยเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 มีการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเกิดคุณภาพในการทำงานยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลางเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้สอดคล้องตามความจำเป็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1 2 และ 3 จึงร่วมกันจัดมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อบูรณาการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมองค์ความรู้นวัตกรรมและข้อเสนอแนะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะร่วมกันในระดับภาค โดยเราจะจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพภาคเหนือครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 มีชื่อว่าสานพลัง พลเมืองตื่นรู้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ.ศูนย์ประชุมกรีนนิมมานซีเอ็มยูเรสซิเดนส์ แอด ยูนิเซฟ ถนน นิมานเหมินท์ ตำบลสุเทพอำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ ที่มาประชุมคณะกรรมการเตรียมการครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นรูปแบบการจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะชุมชนภาคเหนือครั้งที่ 2 นำเสนอรูปแบบวิชาการแต่ละประเด็นและการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพลังสร้างสุขภาวะชุมชนภาคเหนือ

 ภาพ-ข่าว  ฐกฤต  ธีรผาติ สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here