ขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล(สุพรรณบุรี)

6

ที่ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบลพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศให้การสวมหมวกกันน๊อก 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เป็นวาระของจังหวัด แต่ยังไม่เห็นการตื่นตัวของประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงคิดว่าในอนาคตจะใช้คุณลักษณะเรื่องวินัยจราจร ซึ่งเป็น 1 ใน 11 คุณลักษณะของโครงการคนดีศรีสุพรรณ มาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องสำคัญ และศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ จ.สุพรรณบุรี ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ไม่เกิน 22 คนต่อประชากรแสนคน  ภายในปี 2565  จึงจำเป็นต้องรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มากยิ่งขึ้น    โดยงบประมาณสนับสนุนจาก สอจร.ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว

ด้านนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร. ซึ่งร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าฯ จ.สุพรรณบุรี ที่ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากปัจจัยสำคัญของความสำเร็จไม่ว่างานใดๆก็ตาม คือผู้นำที่มีความคิดที่เป็นระบบ ทั้งนี้ อุบัติเหตุ ทุกเหตุสามารถป้องกันได้ ความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากคนอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระบบด้วย ดังนั้นจึงต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จึงอยากฝากความหวังและเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าฯและทีมงาน จ.สุพรรณบุรี ในการวางแผนดำเนินงาน โดยเฉพาะการให้ภาพการสวมหมวกกันน๊อก 100% เกิดขึ้นจริงให้ได้ สมาชิกในองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน มีทางเท้าและทางข้ามที่ปลอดภัย มีระบบการติดตามการดำเนินงาน มีการเก็บรวบรวมสถิติอัตราการสวมหมวกกันน๊อค การคาดเข็มขัดนิรภัยต่างๆ และเป็นแบบอย่างให้ จ.อื่นๆทั่วประเทศต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here