ขนส่งแพร่ “MOU” กับ 3 โรงเรียน สร้างความปลอดภัยทางถนนให้นักเรียน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจร

2

 ที่หอประชุม สำนักงานขนส่ง จังหวัดแพร่ นายมานพ  พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนแกนนำในจังหวัดแพร่  3  โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  นายกัมพล  ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และนางปานเนตร  วงค์ฟู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สังกัด สพม.แพร่  มาลงนามในบันทึกความตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ณ  หอประชุม สำนักงานขนส่ง จ.แพร่  โดย สำนักงานขนส่ง จ.แพร่จะร่วมกับทั้งสามโรงเรียนดำเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการเดินทางสัญจรของนักเรียน

นายมานพ  พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่  กล่าวว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในเรื่องการดำเนินการด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดความรับรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ทางด้านนายอนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และนายกัมพล  ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ได้กล่าวขอบคุณทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ที่มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคม เป็นการสร้างความยั่งยืนในความปลอดภัยทางถนน และมุ่งเน้นที่ตัวเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลและให้ความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here