“ก.เกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” ตั้งกลไกใหม่ ”กร,กห.”

4

“ก.เกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” ตั้งกลไกใหม่ ”กร,กห.”
ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วย 3 แนวทางการ (3 Value Chains) คือการค้า&การลงทุน เกษตร&อาหารและท่องเที่ยว&บริการเพื่อขับเคลื่อน BCG และ ESG Model เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนของ 29 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 12 คณะทำงานโดยโครงสร้างเครือข่ายได้แก่ หอการค้า 76 จังหวัด สมาคมการค้า 144 สมาคม หอการค้าต่างประเทศ 40 ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าและ YEC รวมสมาชิก 114,849 ราย ซึ่งหอการค้าทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ รองประธานหอการค้า ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา และ ดร.ขนินทร์ ชริศราพงษ์ กก.บห. รวมทั้ง นส.ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย นำเสนอประเด็นการหารือ
1) การปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการสร้างเกษตรมูลค่าสูง
2) การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022
3) การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต
4) การส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ไทย (โคเนื้อ)
5) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Foods)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึง 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1.การตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.นโยบาย 3s Safety Security and Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน 4.ยุทธศาสตร์เชิงรุกสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย และ5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารท็อปเทนของโลกและมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030 พร้อมกับเสนอกลไกความร่วมมือในรูปคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หริอ กร.กห. เช่นเดียวกับที่ได้จัดตั้ง กรกอ. คือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าฯ ได้แสดงความเห็นด้วยและยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงประเด็นความร่วมมืออื่นๆ เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา NSW (Trade & Services4.0), มาตรการสุขอนามัยSPS และมาตรการปกป้องทางการค้า, การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน, โครงการ The Brand Projectสู่เกษตรมูลค่าสูง, โครงการพัฒนาตลาดและร้านค้าเกษตรออนไลน์และออฟไลน์, โครงการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร, โครงการส่งเสริมระบบประมูลสินค้าเกษตร, โครงการพัฒนาระบบความเย็น (Cold Chain), โครงการ GMP plus, โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองและชนบท, โครงการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า, ความร่วมมือด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร, การสนับสนุนการค้าและการกระจายผลไม้และสินค้าเกษตร เช่น การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ, การพัฒนาแรงงานและการส่งเสริมการศึกษาภาคเกษตรโดยมหาวิทยาลัยหอการค้า, การผนึกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 77 จังหวัดและศูนย์ความเป็นเลิศ 23 ศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดเป็นกรรมการบอร์ด AIC เพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเกษตรเช่นสตาร์ทอัพเกษตรและเอาเอ็มอีเกษตรในแต่ละจังหวัด เป็นต้น
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เข้าร่วมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here