กำแพงเพชร-พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

9

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีพระธรรมภาณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ร่วมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ,เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้วัดทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดคูยางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร  และคณะสงฆ์ทุกอำเภอพิจารณาดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่า ตามที่พิจารณาเห็นสมควร       โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน

ภาพ-ข่าว นายวิทยา จตุรภาค ผู้สื่อข่าว จังหวัด กำแพงเพชร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here