กาฬสินธุ์ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากรทางการแพทย์

41

นางสาวปณิธาดา ไพร โสภา รองอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายชุติเดช เสน่ห์วงค์ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเยื้อน เขจรศาสตร์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ศกช.ต.นามน และนางสาวศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

จัดอบรมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในสังคมโดยเฉพาะการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยการไกล่เกลี่ย ได้ถูกนำมาใช้ในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน เพื่อระงับข้อพิพาทในทุกระดับดังนั้นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้ทางกฎหมาย รวมถึงการให้การบริการของกองทุน ยุติธรรม และการรับทราบถึงสิทธิและเสรีภาพ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การ อำนวยความเป็นธรรมพร้อมทั้งให้ความรู้ในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถผลักดันให้ประชาชนเกิดความสมานฉันท์ขึ้นอย่างแท้จริง

ดังนั้น โรงพยาบาลนามน ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนามน จึงได้ตระหนักถึงการเข้าถึงกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์ .โดยจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนปลูกฝังความเป็นอยู่ของชุมชนให้อยู่อย่างสันติสุขสามารถนำยุติธรรมทางเลือกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิและเสรีภาพประชาชนได้เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง กรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนในชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความเป็นธรรมในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี สร้างความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ลดภาระในการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม โรงพยาบาลนามน บุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 50 คน

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here