กาฬสินธุ์ ป.ป.ช. สร้างเครือข่ายต้านทุจริต พบ 35 หน่วยงาน ไม่ผ่านประเมินคุณธรรมโปร่งใส

3

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต มีเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น 47 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ 89 เรื่อง และเรื่องไต่สวนอยู่ในความรับผิดชอบ 41 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 เรื่อง และเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดและรายงานความเคลื่อนไหวคดี จำนวน 4 เรื่อง ของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ใช้อำนาจโดยมิชอบ เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และอนุมัติจ่ายเงินขาดสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด

ด้านว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยว่า สำนักงานฯ จะมีการขายเครือข่าย STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง จับตามอง และแจ้งเบาะแส หากพบเห็น หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นิเทศติดตามขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 พบ 35 หน่วยงานไม่ผ่านการประเมิน

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here