กาฬสินธุ์ ต้นแบบแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

181

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ใน 6 ประเภท ประกอบด้วย 1) แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสั่งคม 2) แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร 3) แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 4) แม่ผู้เป็นเกษตรกร 5) แม่ของผู้เสียสละ 6) แม่ผู้เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัคร

เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น แห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติคือ การคัดเลือกแม่ดีเด่น แห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้ สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่

สำหรับประเภท “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” ดร. เกษร แสนศักดิ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวง ภาคประชาชน ด้านวิชาการ ได้รับ เป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ แม่ที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ด้วยความเสียสละ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้ เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้การดูแลบุพการี และทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่อง รวมทั้งทำหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกให้มี การศึกษา มีความประพฤติดี และมีอาชีพสุจริต

นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานหลักที่มีส่วนส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของจังหวัด เปิดเผยว่า กิจกรรมประกวดแม่ดีเด่น เป็นการส่งเสริมให้ลูกๆได้เห็นถึงความกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมพื้นฐานของคนไทยที่ทางรัฐบาลต้องการให้มี ก็คือ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต ความมีจิตอาสา และความกตัญญู

ขณะที่ ดร.เกษร แสนศักดิ์ เจ้าของรางวัล “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” เปิดเผยว่า มีความภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ นับว่าได้เป็นรางวัลของครอบครัว เป็นรางวัลของจังหวัด เป็นรางวัลขององค์ และเป็นปริญญาของชีวิตสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้ทำหน้าที่ของแม่ทำหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับ ดร.เกษร แสนศักดิ์ ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวง ภาคประชาชน ด้านวิชาการ อายุ 65 ปี ข้าราชการบำนาญ มีบุตรธิดา 3 คน เป็นผู้มีคุณธรรมสำหรับการยกย่อง เป็นผู้ดำรงตนด้วยคุณธรรมที่ควรยกย่อง มีความประพฤติดี นิยม รักษาเอกลักษณ์ไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาติปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ เป็นผู้เรียบเรียงวรรณกรรมอีสาน เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดงสงยาง จัดทำธุงอีสาน จัดทำทะเลทุงอีสาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน ฝึกรำบูชาพระธาตุยาคู ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เขียนบทการแสดง ผู้บรรยายประกอบการแสดง ผู้กำกับการแสดง และเป็นพิธีกร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ของพระธาตุยาคู และผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมอื่นๆอีกมาย

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here