กาฬสินธุ์ จี้นายทะเบียนฉีกประกาศเลือกตั้งประธานสหกรณ์ครูกาฬสินธุ์ ฝ่าฝืนกฎกระทรวง

2

ที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายมีชัย ไขแสง รองประธานชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ นายมานิจ ศรีวงศ์ราช สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะรองนายกทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้พิจารณาสั่งยกเลิกประกาศ การเลือกเลือกตั้ง ประธานกรรมการ ประจำปี 2566-2567 (วาระ 2 ปี)  เนื่องจากการกำหนดข้อห้าม บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการมาก่อน และพ้นจากตำแหน่งแล้ว เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการ อันเป็นการฝ่าฝืนและขัดแย้งกับกฎกระทรวง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายหลักได้กำหนดให้บุคคลที่เคยเป็นผู้จัดการหรือกรรมการเมื่อพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วเกินหนึ่งปี มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ จึงได้ส่งเรื่องให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งการ

นายมีชัย ไขแสง รองประธานชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า “ตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ได้พ้นวาระลงเมื่อสิ้นปี บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์แล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2565 ตามข้อบังคับสหกรณ์จะต้องดำเนิน การเลือกตั้งประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในสหกรณ์ต่อไป แต่ปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศฉบับที่ 003/2566 ลงวันที่ 10 ม.ค.2566 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจำปี 2566-2567 กำหนดข้อห้ามไว้ใน ข้อ 2.3.3 ว่า ห้ามบุคคลที่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้จักการ ที่พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งของนายทะเบียนแล้ว ไม่มีสิทธิรับการเลือกตั้ง ซึ่งการกำหนดข้อความดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 และยังเป็นการละเมิด กีดกันบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ซึ่งขณะนี้พบว่าการบริหารจัดการยังมีความเสี่ยงระดับสูงหลายด้านอีกด้วย จึงมายื่นหนังสือให้สหกรณ์จังหวัดพิจารณาสั่งยกเลิก และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป”

ขณะที่ นายมานิช ศรีราชวงศ์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งติดภารกิจประชุมในระหว่างนั้น ได้เปิดเผยผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า กรณีดังกล่าว รับทราบเรื่องแล้ว และขอให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อดำเนินแก้ไขกฎระเบียบให้มีความถูกต้องเป็นลำดับต่อไป

ภาพ-ข่าว อาทิตย์ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here