กาฬสินธุ์ ครู 4,000 คนทวงสิทธิ์เงินผีเกือบ 50 ล้านบาท หลังถูกพ้นสมาชิก

18

ที่ลานอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด นายทวี  ขาวผ่อง  ฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วยเลขานุการชมรมพิทักษ์สิทธิ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด   พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 200 คน เข้าพบคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด เพื่อทวงถามกรณีการส่งเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปี 2565 เป็นเงินเกือบ 50 ล้านบาท ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  ภายหลังจากที่สมาชิกถูกขับให้พ้นสภาพกว่า 4,200 คน เหตุเนื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัดได้ส่งเงินดังกล่าวล่าช้าไม่เป็นตามกำหนดเงื่อนไขเวลา

นายธนรรชน  พหลทัพ  ผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นที่มีผลงานในการต่อต้านทุจริตของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   ได้เป็นผู้นำเสนอข้อเรียกร้องของสมาชิกผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อ นางบุญหนา  บุญเรือง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 65  โดยสรุปมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า จำนวน 48,961,989 บาท ว่าเงินจำนวนดังกล่าว พบว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยได้หักเงิน ณ ที่จ่ายเงินปันผลคืนของสมาชิกสหกรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวเก็บรักษาไว้โดยวิธีการใด  พร้อมให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีให้สมาชิกตรวจสอบสถานะทางการเงิน  ส่วนสาเหตุที่ไม่นำส่งตามกำหนดเวลาเป็นเพราะเหตุใด  หากสมาชิกที่ถูกขับให้พ้นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย กว่า 4,000 คน ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ขาดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 600,000 บาทจะรับผิดชอบอย่างไร

ทางด้านนางบุญหนา  บุญเรือง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด ได้ตอบคำถามเป็นหนังสือให้ชมรมพิทักษ์สิทธิ์และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดและได้ย้ำอีกว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวดงวดแรกได้จ่ายให้สมาคมครูไทยไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 25 ,466,493  บาท  โดยสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์คืนสภาพประมาณ 4,000 คน จากสมาชิกทั้งหมดกว่า 8,000 คน ส่วนที่เหลือได้ส่งให้สมาคมครูไทยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นเงินจำนวน 23 ,495,194 บาท  ซึ่งเกินกำหนดตามเงื่อนไขของสมาคมครูไทยพี่กำหนดไว้ไม่ให้เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 ส่วนสมาชิกที่ถูกขับออกให้พ้นจากสมาชิกภาพกว่า 4,200 คนนั้นได้ออกประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยได้คืนสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์จากสมาคมครูไทยทุกประการ

ทางด้านนายทวี  ขาวผ่องกล่าวอีกว่า  การคืนสมาชิกภาพต้องอุทธรณ์ต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยต้องประชุมเพื่อรับคืนสมาชิกภาพอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องเงินที่เก็บจากสมาชิกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 นั้นสหกรณ์ยอมรับว่าได้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวดเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินและจะต้องแต่งตั้งตัวแทนจากชมรมพิทักษ์สิทธิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดร่วมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจ จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here