การไฟฟ้าสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสื่อมวลชน(สุพรรณบุรี)

28

ที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 โดยมีนายสาโรจน์ แช่มช้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี และสื่อมวลชนในพื้นที่พนักงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน PEA เข้าร่วมประชุม

นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) กล่าวว่าการพบปะสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง สื่อมวลชน และ PEA ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รูปแบบการนำเสนอข่าวสารสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการทำงานต่างๆของการไฟฟ้าเพื่อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

รวมทั้งการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร การเลือกใช้ช่องทางสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินการต่างๆของการไฟฟ้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PEA สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปให้ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ครบถ้วนและถูกต้อง แก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายของ PEA ในยุค Digital Utility ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการให้บริการพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม

มงคล สว่างศรี  ภัทรพล  พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา ไพรัช  ภมรพล โสภณ

 สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร์  นพดล แก้วเรือง  ดนัยภพ  สังข์สุวรรณ /ทีมข่าวสุพรรณบุรี  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here