การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย Active Learning (ระดับกลางน้ำ) ตอนที่ 1

6

โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2565 เข้าสู่ระดับกลางน้ำแล้ว ครูที่ผ่านการอบรมระดับต้นน้ำทั้ง 3,200 คนจาก 29 โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำแผนการเรียนการสอนของตัวเองให้เป็น Active Learning ด้วยการใช้กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ซึ่งในระดับกลางน้ำนี้คณะทำงานของโครงการประกอบไปด้วย ทีมวิทยากรผู้ชำนาญการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะลงพื้นที่ไปโคชชิ่งให้คำแนะนำการจัดการทำแผนการเรียนการสอนเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูเป็นรายบุคคล ผลปรากฏว่าครูทุกโรงเรียนได้เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active Learning เกินความคาดหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here