การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการาศึกษาด้วย Active Learning (ระดับกลางน้ำ) ตอนที่ 3

6

โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ได้ทำการเปลี่ยนบทบาทของครู ให้เป็นโค้ช จากครูต้นแบบทั้งหมด 3,200 คนจาก 29 โรงเรียน ได้นำเอา Active Learning GPAS 5 Steps มาพัฒนาการจัดการการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนานักเรียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here