การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย Active Learning (ระดับกลางน้ำ) ตอนที่ 2

8

โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2565 เข้าสู่ระดับกลางน้ำแล้ว ครูทั้งหมด 3,200 คนจาก 29 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯนำร่อง Active Learning ภายใต้โครงการการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2565 ในระยะกลางน้ำได้ร่วมกันทำ PLC Professional Learning community หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาแนวคิดองค์กรการเรียนรู้ที่ต้องนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและครูเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการการเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหานำมาพัฒนานักเรียนกล่าวคือ PLC ครั้งนี้ก็เพื่อหาคำตอบที่ว่าสอนอย่างไรให้เป็น Active Learning นั่นเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here