การพัฒนาภาคการประมง ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Mode)

7

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือการขับเคลื่อนประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ ให้ประเทศหลุดพ้นกับดักความยากจน จากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงหรือพัฒนาแล้ว เพื่อให้ก้าวพ้นกับดักดังกล่าว ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยเหตุนี้เอง คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy หรือ BCG Model ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ส่วนราชการ จะต้องกำหนดแผนงาน โครงการต่างๆให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่าง ปี 2564-2569

ทั้งนี้ ให้น้อมนำหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการพัฒนาสู่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Sustainable Development Goals ซึ่งการดำเนินการนั้น ให้ผนึกพลัง ภาครัฐ – เอกชน ชุมชน สังคม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เครือข่ายต่างประเทศ ในลักษณะจตุภาคี เพื่อเปลี่ยนข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ Comparative Advantage ที่ประเทศไทย
มีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก พร้อมกับการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here